Logo

Импресум


Главни и одговорни уредници

д-р Штефан Пирнер, адвокат
доц. д-р Александар Љ. Спасов

Редакција

Наташа Андреевска-Томовска
Драгана Радисављевиќ
Дана Трајчев-Божиќ

Превод од германски јазик

Наташа Андреевска-Томовска, дипломиран толкувач по германски и англиски јазик

Лектура на германската правна терминологија

д-р Александар Љ. Спасов, дипломиран правник (доцент на Правниот факултет „Јустинијан Први“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје)

Контакт

Европско право
Адреса: Правен факултет „Јустинијан Први“ бул. „Гоце Делчев 9Б“
(за доц.д-р Александар Спасов)
e-mail: ep.redakcija@t-home.mk
Tелефон:
+389 70 268-293 (А. Спасов);
+389 71 547-752 (Н. Андреевска-Томовскa)