Logo

Импресум


Импресум

Германска фондација за меѓународна правна соработка,рег. здруж. (Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit eingetragener Verein)

Поштенска адреса

Поштенски фах 200409, D-53134 Bonn

Адреса

Ubierstraße 92, D-53173 Bonn

Телефон: +49-228-9555-0 Факс: +49-228-9555-100

Е-пошта: info@irz.de

Запис во регистарот на здруженија под бр..: VR 6349 во Основниот суд во Бон, идентификационен број за ДДВ: DE812519893

Овластени лица за заедничко застапување:

  • Д-р Фрауке Бахлер, генерален директор, адресата е наведена погоре
  • Д-р Штефан Хилсхерстер, директор, адресата е наведена погоре

Одговорен за содржината: д-р Фрауке Бахлер, генерален директор, адресата е наведена погоре.

Copyright 2011-2020

Напомени во врска со прикажаните содржини

Содржините прикажани на оваа веб-страница и особено преведените законски текстови (види Downloads) служат само за информирање. Тие не претставуваат правно советување и немаатправо на точност и комплетност. Законските права не можат да се изведат од обезбедувањето на преведените законски текстови, дури и кога преводите се направени согласно најдобро знаење. Од организациски причини операторите на оваа веб-страница не можат да преземат одговорност за комплетноста, актуелноста и точноста на содржините и на преведените законски текстови.

Напомена за авторското право

Сите содржини на оваа понуда на интернет, а особено текстови, фотографии и графици, се заштитени со авторско право (Copyright). Освен ако не е изрично поинаку наведено, авторското право е на IRZ. Ве молиме да не прашате доколку сакате да користите содржини од оваа понуда на интернет.

Секој што го крши законот за авторски права (на пр.недозволено ги копира содржините на сопствена веб-страница) врши кривично дело согласно со § 106 и натаму од Законот за авторските права. Тој исто така ќе биде парично опоменет и мора да плати надоместна штета. Копии од содржини можат на лесен начин да се следат на интернет.