Logo

Изјава за заштита на податоците


Изјава за заштита на податоците при користењето на интернет страницата

www.evropsko-pravo.info

 

Многу не радува Вашиот интерес за интернет презентација на списанието „Европско право“, чиј оператор е Германската фондација за меѓународна правна соработка, регистрирано здружение (ИРЗ). Заштитата на Вашите податоци е од особена важност за раководството на ИРЗ. Интернет страницата “www.evropsko-pravo.info“ може да се користи без внесување на лични податоци. Со помош на изјавата за заштита на податоците, ИРЗ сака да ги информира сите корисници на оваа интернет страница за видот, обемот и намената на личните податоци кои ги прибираме, користиме и обработуваме. Покрај тоа, лицата на кои се однесуваат овие наводи со помош на оваа изјава за заштита на податоците се известуваат за правата кои им припаѓаат. Овој документ изрично се однесува на процесите на обработка на податоците кои се специфични за интернет мрежата.

 

§ 1    Контакт податоци на одговорното лице

 

Одговорно лице во согласност со чл.4 бр.7 од Општата регулатива на ЕУ за заштита на личните податоци и други одредби за заштита на податоците кои се применуваат е

Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit e.V. (IRZ)

(Германска фондација за меѓународна правна соработка, регистрирано здружение (ИРЗ))

Ubierstraße 92

53173 Bonn

Телефон: 0228 / 9555 – 0

Е-пошта: info@irz.de

 

§ 2    Адреса на повереникот за заштита на личните податоци

         Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit e.V. (IRZ)

Ubierstraße 92

53173 Bonn

Телефон: 0228 / 9555 – 134

Е-пошта: Datenschutzbeauftragter@irz.de

 

§ 3    Прибирање на лични податоци во случај на посета на нашата интернет страница

         При користење на нашата веб страница кое е само информативно, се прибираат само оние податоци кои Вашиот прелистувач ќе му ги достави на нашиот сервер и кои во техничка смисла се потребни за да Ви се прикаже нашата интернет страница и да се обезбеди стабилноста и безбедноста на преносот на податоците (правна основа е чл.6 став 1 реченица 1 алинеја f од Општата регулатива на ЕУ за заштита на личните податоци):

 

–       IP-адреса

–       датум и време на пребарувањето

–       разлика во временските зони во споредба со Средното време по Гринич (GMT)

–       Содржина на барањето (конкретна страна)

–       Статус на пристапот/HTTP-статусни кодови

–       Односната пренесена количина на податоци

–       Веб страницата од која се упатува барањето

–       Прелистувач

–       Оперативен систем и негова корисничка површина 

–       Јазик и верзија на софтверот на прелистувачот.

 

§ 4 Прибирање на лични податоци во случај на упатување барања за контакт по електронска пошта

 

         Можете да воспоставите контакт со нас преку образецот за контакт на нашата интернет страница или директно на адресата за е-пошта ep.redakcija@t-home.mk. За да можеме да ги обработиме и да ги одговориме Вашите прашања, ги обработуваме личните податоци кои сте ги доставиле во тој контекст. Во тие податоци пред сè спаѓа Вашата адреса за електронска пошта која ни ја испраќате во рамките на Вашата порака, за да можеме да Ви доставиме одговор и други информации.

Податоците и информациите кои ни ги доставувате се обработуваат заради обработка и давање одговор на Вашето барање согласно со чл.6 став 1 алинеја b од Општата регулатива на ЕУ за заштита на личните податоци.

Изрично истакнуваме дека преносот на податоците преку Интернет (на пример преку воспоставување контакт по пат на е-пошта), и покрај сите мерки кои ги преземаме, може да има безбедносни недостатоци, така што не може да се обезбеди апсолутна заштита.

         За времетраењето на обработката на Вашето барање ние ги чуваме личните податоци кои се прибрани при воспоставувањето контакт со Вас.

         Таквите податоци не се проследуваат на трети лица.

 

§ 5 Користење на колачиња (cookies) и поврзани функции

(1)    Покрај претходно споменатите податоци, кога ја користите нашата интернет страница доаѓа до меморирање на колачиња (cookies) на Вашиот компјутер. Колачињата се мали текстуални датотеки, кои на Вашиот хард диск се доделуваат од страна на прелистувачот кој го користите и се меморираат. Колачињата не можат да стартуваат програми или да пренесуваат вируси на Вашиот компјутер. Нивната намена е на корисниците да им го олеснат и да им го направат поефективен пристапот до понудата на интернет.

(2)    Употреба на колачиња:

a) Нашата интернет страница ги користи следните видови на колачиња чиј обем и начин на функционирање се објаснети во текстот што следи:

         –  привремени колачиња (transiente cookies) (во врска со тоа види под b)

         –  трајни колачиња (persistent cookies) (во врска со тоа види под c).

b)     Привремените колачиња се бришат автоматски штом ќе го исклучите прелистувачот. Тука пред сè спаѓаат сесиските колачиња (session-cookies). Тие меморираат т.н. Session-ID, со кој различни барања на Вашиот прелистувач можат да се подведат под една заедничка сесија. На тој начин Вашиот компјутер може да биде препознаен кога повторно ќе се вратите на нашата интернет страница. Сесиските колачиња се бришат кога ќе се излогирате или ќе го исклучите прелистувачот.

c)    Трајните колачиња автоматски се бришат по предвиден период кој може да се разликува од колаче до колаче. Можете во секое време да ги избришете колачињата во безбедносните подесувања на Вашиот прелистувач.

d)    Можете да го конфигурирате подесувањето на Вашиот прелистувач според Вашите желби и на пример да одбиете да примате колачиња од трети лица (Third-Party-Cookies). Во тој случај би сакале да Ви укажеме на тоа дека постои можност да не можете да ги користите сите функции на нашата интернет страница.

 

§ 6    Други функции и понуди на нашата интернет страница

(1)    Покрај чисто информативното користење на нашата интернет страница, ние нудиме различни функции кои можете да ги користите доколку сте заинтересирани, без притоа да морате да наведувате други лични податоци (преземање на содржини/линкови и сл.).

(2)    За потребите на техничкото одржување на нашата интернет страница, ние ангажираме надворешен давател на технички услуги. Станува збор за фирмата „Hostek“ со седиште во САД.

         Согласно со чл. 44 и следен од Општата регулатива на ЕУ за заштита на личните податоци, САД се трета земја.Претпријатијата, кои работат во согласност со прописите на САД за заштита на приватноста (US Privacy Shiled), според мислењето на Европската унија даваат доволна гаранција за заштита на податоците според барањата наОпштата регулатива на ЕУ за заштита на личните податоци.

         Фирмата „Hostek“ според сопствените наводиhttps://hostek.com/privacy-statement.htmlработи врз основа на прописите US Privacy Shield, иако не е регистрирана под  www.privacyshield.govпри Министерството за трговија на САД (Department of Commerce).

(3)    Одржувањето на интернет страницата е доверено на еден локален соработник на ИРЗ.Ние внимателно го избравме тој соработник, го проверивме неговиот ангажман, имајќи ги предвид стандардите за заштита на податоците кои важат во таа земја, и го задолживме да ја почитува Општата регулатива на ЕУ за заштита на личните податоци, а исто така редовно го контролираме по тоа прашање.

 

§ 7 Бришење на податоци

 

         Податоците кои се чуваат кај нас во согласност со чл. 17 и 18 од Општата регулатива на ЕУ за заштита на личните податоци се бришат или се ограничува нивната обработка, штом ќе престане потребата за намената за која се одредени и во случај да не се применуваат некои од законските обврски за чување кои би биле во спротивност со таквото бришење.

 

§ 8 Права на засегнатото лице

(1)    Доколку се посомневате дека кон Вашите податоци не се однесуваме или не сме се однесувале во согласност со законот („засегнато лице“), според законските предуслови на располагање Ви стојат следните права, чие исполнување можете да го побарате од ИРЗ во секое време:

         – Право на известување согласно со чл. 15 од Општата регулатива на ЕУ за заштита на личните податоци:

             Право, на барање да се издаде потврда за обработка на лични податоци и известување за личните податоци.

         –  Право на исправка согласно со чл. 16 од Општата регулатива на ЕУ за заштита на личните податоци:

             Право, на барање да се исправат неточните или погрешни лични податоци.

         – Право на бришење согласно со чл. 17 од Општата регулатива на ЕУ за заштита на личните податоци:

             Право, на барање веднаш да се избришат лични податоци. Таквото право, меѓу другото, не постои, ако обработката на личните податоци е неопходна за исполнување на некои правни обврски или за остварување, извршување или одбрана на правните барања. Покрај тоа, важат и ограничувањата во согласност со чл. 35 од Општата регулатива на ЕУ за заштита на личните податоци.

         – Право на ограничување на обработката согласно со чл. 18 од Општата регулатива на ЕУ за заштита на личните податоци:

             Право, на барање да се ограничи обработката на лични податоци.

         – Право на преносливост на податоците согласно со чл. 20 од Општата регулатива на ЕУ за заштита на личните податоци:

             Право, на барање да се предаваат личните податоци кои се однесуваат на Вас и  кои Вие лично сте ги ставиле на располагање,во еден структуриран, конвенционален и машински читлив формат.

         – Право на отповикување:

            Имате право во секое време за во иднина да ја отповикате Вашата согласност за обработка на личните податоци која претходно сте ја дале.

         – Право на приговор согласно со чл. 21 од Општата регулатива на ЕУ за заштита на личните податоци:

             Право, да поднесете приговор против обработката на лични податоци, so така што ние сме должни да ја завршиме обработката. Ова право на приговор постои само во границите предвидени во чл. 21 од Општата регулатива на ЕУ за заштита на личните податоци. Покрај тоа, нашите интереси може да бидат во спротивност со завршувањето на обработката, така што имаме право и покрај приговорот да ги обработиме Вашите лични податоци.

             При упатувањето на таквиот приговор Ве молиле да ги наведете причините зошто не би требало да ги обработуваме Вашите лични податоци на начинот на кој ние тоа го правиме. Во случај на оправдан приговор ќе ја испитаме фактичката состојба и потоа ќе ја запреме обработката на податоците, или ќе ја прилагодиме односно ќе Ви укажеме на нашите нужни причини кои мораме да ги штитиме, поради кои ќе продолжиме со обработката.

 (2)   Покрај тоа, имате право да вложите жалба до некој надзорен орган за заштита на податоците во врска со обработката на Вашите лични податоци, чл. 77 од Општата регулатива на ЕУ за заштита на личните податоци.

 (3)   Правата на засегнатите лица и други барања можете да ги испратите на ИРЗ во писмена или електронска форма, а потребно е да ги упатите на контакт-адресата наведена горе под § 1.

 

§ 9 Измени

 

ИРЗ го задржува правото во секое време да ја промени оваа изјава за заштита на податоците. Таквите измени ги објавуваме на нашата интернет страница. Ако не е одредено нешто друго, таквите измени се важечки без одлагање. Затоа препорачуваме редовно да се проверува Изјавата за заштита на личните податоци, со цел да се стекне увид во соодветната важечка верзија.