2/2017 01.12.2017


Почитување на основните човекови права во борбата против тероризмот

Автор: Олга Кошевалиска

Страна: 79

Рамката за заштита на слободата на изразување на Европската конвенција за човекови права и нејзината релевантност во контекстот на говорот на омраза

Автор: Елена Михајлова-Стратилати

Страна: 88

ЕЦБ и проблемот со демократскиот дефицит

Автор: Јован Зафироски

Страна: 97

Правниот мултилингвизам и правната семиотика во Европската унија во контекст на правната евроинтеграција на Република Македонија

Автор: Александар Љ. Спасов, Каролина Ристова-Астеруд

Страна: 104

Парадигмата во односите помеѓу органите на надзор и на управување во акционерските друштва – германски и македонски искуства

Автор: Борка Тушевска-Гавриловиќ, Горан Коевски, Дарко Спасевски

Страна: 115

Данокот на додадена вредност во Република Македонија наспроти европскиот модел на нето потрошувачки данок на додадена вредност во светло на измените во законската регулатива во Република Македонија

Автор: Александра Максимовска, Весна Пендовска, Елена Нешовска Ќосева

Страна: 123

Симпозиумот „Трансформација на правото во Југоисточна Европа врз примерот на поранешна Југославија: предуслови, актери, (не)успеси – прелиминарен опис на сегашните состојби“

Автор: Штефан Пирнер

Страна: 131