1-2/2012 01.12.2012


Година 1, том 1

Курс на Институтот „Гете“ во Бон: „Германски јазик за правници“

Автор: Александар Љ. Спасов, Наташа Андреевска

Страна: 65-66

Предизвици за хармонизацијата на правото за осигурување на Република Србија со правото на Европската унија

Автор: Вангел Доковски

Страна: 67-68

Извештај за учеството на летната школа „Германско право“ во организација на ИРЗ

Автор: Надица Петрова

Страна: 68-69

Германија како советник при реформата на правото и правосудството во странство: 20 години Германска фондација за меѓународна правна соработка

Автор: Лазар Глишовиќ

Страна: 70-71

За односот на соработка помеѓу Сојузниот уставен суд и Европскиот суд за човекови права

Автор: Удо Штајнер

Страна: 9-19

Форма на спогодбата за меѓународна трговска арбитража во правниот систем на Република Македонија

Автор: Тони Дескоски

Страна: 20-32

Современиот развој на судската соработка во граѓански предмети

Автор: Ролф Вагнер

Страна: 33-42

Кон заедничкото европско право за продажба

Автор: Ненад Гавриловиќ

Страна: 43-55

Фондацијата ИРЗ и нејзиниот придонес за хармонизација на правото на новите и идните земји-членки на ЕУ (Дел 1: Општо)

Автор: Штефан Пирнер

Страна: 56-63

Извештај за тематската конференција „Реформата на правосудството во земјите во транзиција – 20 години Фондација ИРЗ“

Автор: Александар Љ. Спасов

Страна: 64-65

Германија како советник при реформата на правото и правосудството во странство: 20 години Германска фондација за меѓународна правна соработка

Автор: Лазар Глишовиќ

Страна: 70-71