2/2014 01.12.2014


Година 3, том 5

Европскиот парламент како „движечка сила“ на Заедничката безбедносна и одбранбена политика

Автор: Герит Ф. Шломах

Страна: 89

Новата иницијатива за владеењето на правото во Европската Унија

Автор: Тања Каракамишева - Јовановска

Страна: 100

Судовите на Република Македонија како европски судови

Автор: Марјан Попески, Татјана Петрушевска

Страна: 109

Кривичноправното начело на законитост како фундаментално начело на правниот систем на Република Македонија

Автор: Осман Кадриу

Страна: 123

Студија на случај од Судот на правдата на Европската Унија Случај 22/70 Европската комисија против Советот на ЕЗ (Случајот ЕРТА1), [1971] ECR 263.

Автор: Јулија Брсакоска-Базеркоска

Страна: 141

Актуелни проекти во Босна и Херцеговина и во Србија

Автор: Петер Бест, Штефан Пирнер

Страна: 147

Работилница „Новиот предлог-закон за нотаријат на Македонија: предности и недостатоци“

Автор: Штефан Пирнер

Страна: 153

Извештај од настан: 6. Конгрес на правници од Европа и од Медитеранот на тема „Правда и економски раст“ во Белград од 25 до 26 септември 2014 година

Автор: Штефан Пирнер

Страна: 155

Предизвици при изработката на општите и посебните услови кај договорите за осигурување

Автор: Борка Тушевска-Гавриловиќ, Горан Коевски, Дарко Спасевски

Страна: 130