1-2/2015 01.12.2015


Искуството на Словенија со внатрешниот пазар на ЕУ по 10 години

Автор: Јања Хојник

Страна: 7-20

Системот на заштита на правата на интелектуална сопственост како еден од факторите за развој на креативните индустрии – низ призма на програмата Креативна Европа 2014-2020

Автор: Јадранка Дабовиќ-Анастасовска

Страна: 21-40

Правното регулирање на говорот на омраза со осврт на практиката на Европскиот суд за човекови права

Автор: Елена Михајлова-Стратилати

Страна: 41-47

Успесите и падовите на принципот на условеност при владеењето на правото во земјите од Западен Балкан

Автор: Зоран Илиевски, Љубен Тевдовски

Страна: 48-57

Соработката на државите од поранешна Југославија со Меѓународниот кривичен трибунал за поранешна Југославија (МКТЈ) како предуслов за ЕУ-интеграцијата

Автор: Александар Љ. Спасов

Страна: 58-65

Мрежата на правни факултети од Југоисточна Европа го напушта гнездото

Автор: Бенедикта Хажевски

Страна: 67-69