2/2013 01.12.2013


Година 2, том 3

Преносот на личните податоци во други држави според правото на Европската унија и Република Македонија

Автор: Мишо Докмановиќ

Страна: 91-98

Имплементацијата на европските стандарди за заштита на човековите права во сферата на биомедицината во македонското законодавство

Автор: Александра Деаноска – Трендафилова

Страна: 99-105

ЕУ како членка во меѓународни организации – предизвици и можности

Автор: Јулија Брсакоска-Базеркоска

Страна: 106-116

Промоција на новата публикација на ИРЗ за антидискриминациско право во Подгорица

Автор: Штефан Пирнер

Страна: 117-119

ИРЗ и нејзиниот придонес за хармонизација на правото на новите и идните земји-членки на ЕУ (Дел 2 – Правни публикации во Југоисточна Европа)

Автор: Штефан Пирнер

Страна: 121-127

По повод XV. Меѓународен конгрес на европското и споредбеното уставно право

Автор: Гордана Силјановска-Давкова, Рената Дескоска

Страна: 128-130

Практичен вовед во европските стандарди против дискриминацијата

Автор: Александар Љ. Спасов

Страна: 131-133

Општите услови на работење и нечесните договорни одредби кај договорот за осигурување

Автор: Борка Тушевска-Гавриловиќ, Горан Коевски, Дарко Спасевски

Страна: 75-90