2/2016 01.12.2016


Судот на правдата на Европската унија и концептот на „еколошка правда“

Автор: Илина Ценевска

Страна: 113-122

Концептуални разлики во заштитата на основните права во Европската унија по Договорот од Лисабон

Автор: Христина Рунчева Тасев

Страна: 123-131

Соработката помеѓу Европската унија и Советот на Европа со фокус на борбата против корупција

Автор: Јулија Брсакоска-Базеркоска

Страна: 132-138

Поимно определување на вондоговорната одговорност во меѓународното приватно право на Eвропската Унија

Автор: Вангел Доковски, Тони Дескоски

Страна: 139-150

Европско здружение на студенти по право (ЕЛСА) во Македонија

Автор: Мирослава Џаџева

Страна: 151-153