1/2016 01.09.2016


Европската унија и нејзината реидентификација како чувар на човековите права

Автор: Оскар Јозеф Гштрајн

Страна: 9-18

Преглед на развојот на ЕУ – Значајни одлуки на ЕСП

Автор: Татјана Петрушевска

Страна: 19-43

ПРЕСУДА НА СУДОТ ОД 19 НОЕМВРИ 1991 ГОДИНА ВО ПРЕДМЕТОТ АНДРЕА ФРАНКОВИЌ, ДАНИЛА БОНИФАЧИ И ДРУГИ ПРОТИВ РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА

Автор: Редакција .

Страна: 45-51

ПРЕСУДА ОД 15.7.1964 ГОДИНА – ПРЕДМЕТ 6/64 ГОСПОДИН ФЛАМИНИО КОСТА ПРОТИВ Е.Н.Е.Л., [1964

Автор: Редакција .

Страна: 52-58

ПРЕСУДА ОД 15.12.1995 ГОДИНА – ПРЕДМЕТ C-415/93 UNION ROYAL BELGE DES SOCIETES DE FOOTBALL ASSOCIATION ASBL ПРОТИВ ЖАН-МАРК БОСМАН, [1993]

Автор: Редакција .

Страна: 59-73

ПРЕСУДА ОД 11.7.1974 ГОДИНА – ПРЕДМЕТ 8/74 ЈАВНО ОБИНИТЕЛСТВО ПРОТИВ БЕНУА И ГУСТАВ ДАСОНВИЛ, [1974]

Автор: Редакција .

Страна: 74-84

ПРЕСУДА ОД 12.3.1987 ГОДИНА – ПРЕДМЕТ 178/84 КОМИСИЈАТА НА ЕВРОПСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ ПРОТИВ СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА, [1987]

Автор: Редакција .

Страна: 85-91

ПРЕСУДА ОД 24.11.1993 ГОДИНА – ЗАЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ C-267/91 И C-268/91 КРИВИЧНА ПОСТАПКА ПРОТИВ БЕРНАРД КЕК И ДАНИЕЛ МИТХАУАРД, [1993]

Автор: Редакција .

Страна: 92-94

Промоција на преводот на македонски јазик на публикацијата „Прирачник за европското законодавство за заштита на податоците“

Автор: Александар Љ. Спасов

Страна: 95-96

Јавно предавање на тема „Злоупотреба на граѓанското право во германскиот националсоцијализам “ од д-р Штефан Пирнер

Автор: Александар Љ. Спасов

Страна: 97