1/2014 01.08.2014


Година 3, том 4

Кодифицирана европска управна постапка – утопија или реалност?

Автор: Ана Павловска-Данева, Борче Давитковски, Драган Гоцевски, Ивана Шумановска-Спасовска

Страна: 7-16

Европскиот налог за истрага затвора празнина во правото на Унијата

Автор: Петер Шнајдерхан

Страна: 17-21

Правото на потрошувачот на раскинување на договорот во европското и во домашното право

Автор: Златан Мешкиќ

Страна: 22-35

Европските стандарди и националните одредби за слободата на изразување во Република Македонија

Автор: Јасна Бачовска

Страна: 36-47

За Европската банкарска унија

Автор: Јован Зафироски

Страна: 48-55

Судската практика на ЕСЧП како извор за националното право ЕКЧП: Инструмент за правно совладување на динамичниот развој во општеството и во техниката

Автор: Штефан фон Раумер

Страна: 57-63

Проект на ЕУ во Грузија – „Поддршка на реформата на системот на кривичната правда во Грузија“ (Support to the Reform of the Criminal Justice System in Georgia)

Автор: Тереза Таламер

Страна: 65-70

Европска ревија за правото на осигурување

Автор: Штефан Пирнер

Страна: 71-72

„Водич за членот 5-право на слобода и безбедност, член 5 од Конвенцијата“ и „Извештај од истражувањето: Позитивни обврски за земјите-членки според членот 10 за заштита на новинарите и за спречување на неказнивоста“

Автор: Александар Љ. Спасов

Страна: 73-74

Публикациите на овластениот повереник за заштита на рамноправноста на Република Србија

Автор: Штефан Пирнер

Страна: 75-76