1/2013 01.07.2013


Година 2, том 2

Значењето на судската практикa на Европскиот суд за човекови права за владеењето на правото во Република Македонија

Автор: Мирјана Лазарова Трајковска

Страна: 11-21

За општите правни принципи и за основните права и слободи пост-Лисабон

Автор: Тања Каракамишева - Јовановска

Страна: 22-27

Доктрините Forum Shopping и Forum non Conveniens во меѓународното приватно процесно право

Автор: Вангел Доковски, Тони Дескоски

Страна: 28-36

Преодните одредби во Договорот за пристапувањето на Хрватска во Европската унија

Автор: Александар Љ. Спасов, Штефан Пирнер

Страна: 37-44

Европските човекови права: Содржината на интернет-порталот на ЕСЧП и јазиците на порталот

Автор: Штефан Пирнер

Страна: 45-49

Промоција на преводот на македонски јазик на „Практичен водич за критериумите на допуштеност на жалбите пред ЕСЧП“ и на правната ревија „Европско право“

Автор: Вангел Доковски

Страна: 51-53

Практичен водич за критериумите за допуштеност

Автор: Јулија Брсакоска-Базеркоска

Страна: 57-59