Публикации за ЕКЧП на македонски јазик


...

Извештај од истражувањето - Позитивни обврски за земјите-членки според членот 10 за заштита на новинарите и за спречување на неказнивоста

Преземи во PDF формат

Содржина

Предговор

...

Водич за членот 5 - Право на слобода и на безбедност, член 5 од Конвенцијата

Преземи во PDF формат

Содржина

Предговор

...

Практичен водич за критериумите за допуштеност

Преземи во PDF формат

Содржина

Предговор